Investeren via het Restauratiefonds heeft impact op monument en omgeving

Gepubliceerd: woensdag 21 februari 2018 om 9:41 uur door Nationaal Restauratiefonds

Het ministerie van OCW heeft vanaf 2012 middelen beschikbaar gesteld voor het verstrekken van Restauratiefondsplus-hypotheken, de lening voor grootschalige restauratie en herbestemming. De nut en noodzaak is in de afgelopen 4 jaar geëvalueerd door Ecorys.

De beleidsdoelstelling wordt behaald. Het aantal monumenten in slechte staat neemt af. Inmiddels is de 100ste eigenaar geholpen. Vaak gaat het om herbestemming en in een aantal gevallen blijft de functie gelijk. De maatschappelijke effecten zijn niet altijd uit te drukken in euro’s. Wel is er een relatie tussen de reden waarom de financiering is aangevraagd en de manier waarop de middelen zijn besteed. Cultureel waardevolle objecten blijven behouden, extra investeringen leiden tot een toename van de (markt)waarde en de aantrekkelijkheid van het gebied waarin het monument staat neemt in bijna alle gevallen toe (toerisme, veiligheid en leefbaarheid).

De resultaten kunt u nalezen in het rapport, voor een samenvatting is een infographic vervaardigd.

Rapport

Infographic

Overige berichten 2018